14 Aug 17, 01:14 PM
Alya: ok
14 Aug 17, 01:14 PM
misteri: hurhhh
14 Aug 17, 01:14 PM
misteri: aq pon kenal
14 Aug 17, 01:14 PM
misteri: Zarith tu spo
14 Aug 17, 01:14 PM
Alya: mung zarith key
14 Aug 17, 01:13 PM
misteri: aq mmmmmm
14 Aug 17, 01:13 PM
Alya: oykla spo
14 Aug 17, 01:12 PM
misteri: cubo sek mung teko
14 Aug 17, 01:12 PM
misteri: aq ialah .........
14 Aug 17, 01:12 PM
misteri: aq buke Zarith
14 Aug 17, 01:12 PM
alya: i love you afeeq
14 Aug 17, 01:11 PM
koko: babababa
14 Aug 17, 01:11 PM
Alya: ooo ming
14 Aug 17, 01:11 PM
cccaaaqqq: hhhhaaaajjjddduuuwwwkkkbb
14 Aug 17, 01:10 PM
misteri: akula zarith
14 Aug 17, 01:10 PM
ICER158: ****rape
14 Aug 17, 01:07 PM
middle finger: im not him noob
14 Aug 17, 01:06 PM
middle finger: u know who me?
14 Aug 17, 01:06 PM
ICER158: Asyraf vbjb65vhyrgefw bgnhyunk657vc4hgrdfghjui,6m7o58h4egdcxwac574y6cegtf3cazxbkjuyhbgtrvc vgrbtyhju6gtvrcfzxvbcnhyju67y5tf4rbgvny6muvhj76fcgxtzdz
14 Aug 17, 01:06 PM
koko: kakaka
[older messages]