3 Sep 20, 05:09 PM
phaka: ฟังไม่ได้เช่นกันค่ะ
3 Sep 20, 02:00 PM
หลายวันที่ผ่านมา ฟังเพลง: หลายวันที่ผ่านมา ฟังเพลง Online ไม่ได้หลายช่วงเวลาครับ
31 Aug 20, 05:20 PM
phaka: สวัสดีค่ะคุณตู่
28 Aug 20, 06:52 PM
phaka: ขอบคุณค่ะ
28 Aug 20, 06:16 PM
phaka: สวัสดีค่ะคุณตู่
27 Aug 20, 03:47 PM
คุณเกด: มีเป็นบางรายการ..แต่ไม่ต่อเนื่องเท่านี้
27 Aug 20, 03:47 PM
คุณเกด: เชียงใหม่..ำำ็ำำำำ็ำำำ็ำำำำ็ำำ็ำำำำ็ำำำ็ำำำำ
27 Aug 20, 03:46 PM
คุณเกด: ไม่น่าเชื่อว่าที่ลำปางมีรายการวิทยุที่ดีกว่า
27 Aug 20, 03:45 PM
คุณเกด: ฟังรายการวิทยุมาหลายจังหวัด
27 Aug 20, 03:45 PM
คุณเกด: ป็นรายการวิทยุที่มีคุณภาพจริงๆ...
27 Aug 20, 03:44 PM
คุณเกด: ฟังเพลินครับ
26 Aug 20, 06:57 PM
phaka: ขอบคุณค่ะ คุณตู่
26 Aug 20, 05:22 PM
phaka: สวัสดีค่ะคุณตู่
17 Aug 20, 06:53 PM
phaka: :)
10 Aug 20, 05:52 PM
phaka: Kathy's clown
7 Aug 20, 06:24 PM
phaka: :heart:
7 Aug 20, 05:27 PM
phaka: สวัสดีค่ะคุณตู่
29 Jul 20, 05:36 PM
phaka: สวัสดีค่ะ คุณตู่
21 Jul 20, 06:56 PM
phaka: ขอบคุณค่ะ
21 Jul 20, 05:56 PM
phaka: สวัสดีค่ะคุณตู่
[older messages]