4 Sep 18, 03:39 PM
ธนกฤต สวท สุโขทัย: จังหวัดสุโขทัยจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ และวันการศึกษานอกโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “กศน.สุโขทัย สร้างงาน สร้างรายได้”
23 Aug 18, 10:09 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(08.30 น.) โรงพยาบาลพุทธชินราช จัดกิจกรรม "Sharing Day" ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
23 Aug 18, 10:01 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(16.00 น.) นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมลดภาวะโลกร้อนและร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ส่งเสริมลดภาวะโลกร้อน ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
23 Aug 18, 09:59 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(10.00 น.) นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตาก ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4
23 Aug 18, 09:56 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(13.30 น.)นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ตาก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมราชสิห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
23 Aug 18, 09:53 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(13.30 น.) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ฯ ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4
23 Aug 18, 09:52 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(13.00 น.) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าหน้าการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4
23 Aug 18, 09:50 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(11.00 น.) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก กล่าวต้อนรับ(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจฯ ณ ห้องเวียงปิง เวียงตาก
23 Aug 18, 09:46 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(08.00 น.) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก ออกอากาศรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ณ สวท.ตาก
23 Aug 18, 08:44 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(13.30 น.) นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รอง ผวจ.พช.เป็นประธานประชุม ก.อบต.จ.พช. ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม สถจ.พช.ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
23 Aug 18, 08:42 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(10.00 น.) นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รอง ผวจ.พช. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
23 Aug 18, 08:38 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(10.00 น.) นายกฤษณ์ คงเมือง รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม ก.ท.จ.พช. ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม สถจ.พช.ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
23 Aug 18, 08:19 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(14.00 น.)นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ และพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฯ ณ กองร้อย อส.จ.อน.ที่ 1
23 Aug 18, 08:15 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(13.30 น.)นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รอง ผวจ.อุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองท้องถิ่น ฯ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5
23 Aug 18, 08:13 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(09.00 น.)นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รอง ผวจ.อุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สนง.ศึกษาธิการ จ.อุทัยธานี
23 Aug 18, 07:14 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.2561(12.45 น.) นายไมตรี ไตรติลานันท์ รอง ผวจ.อุทัยธานี บรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ฯ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล จ.อุทัยธานี ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
23 Aug 18, 07:11 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(13.30 น.) นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทย์ไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก ศลก.จ.พิษณุโลก หลังเก่า ชั้น 1
23 Aug 18, 07:07 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(09.00 น.) นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทย์ไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561 ณ วีดห้วยตั้ง หมู่ 10 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
23 Aug 18, 07:04 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(19.00 น.) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "หอการค้าแฟร์ 2016 ณ สวนชมน่าน
23 Aug 18, 07:03 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 24 ส.ค.61(13.30 น.) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ ฯ ณ บ้านท่างาม ม.2 ต.ศรีภิรมณ์ พล
[older messages]