13 Dec 18, 09:52 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(14.30 น.)นายพงษ์พิทยา ธนไรศรีทอง รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศลก.จ.เพชรบูรณ์
13 Dec 18, 09:51 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(13.30 น.)นายพงษ์พิทยา ธนไรศรีทอง รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้ง 5/2561 ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
13 Dec 18, 09:48 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(10.00 น.)นายสาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม สนง.กกท.จ.พช.
13 Dec 18, 09:46 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(09.30 น.)นายสาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ประกวดธิดามะขามหวานและรถมะขาม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศลก.จ.เพชรบูรณ์
13 Dec 18, 09:37 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(13.30 น.)นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รอง ผวจ.อน. เป็นประธานการประชุมการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC)
13 Dec 18, 09:34 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(09.30 น.)นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รอง ผวจ.อน. เป็นประธานเปิดงานสาธิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวหลังฤดูทำนา ณ ที่ทำการปู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
13 Dec 18, 09:32 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(09.00 น.)ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รอง ผวจ.อน. ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กทม.
13 Dec 18, 09:29 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(17.00 น.)นายณรงค์ รักร้อย ผวจ.อุทัยธานี มอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง และมอบถ้วยราวัลการประกวดกระบือทั่วไป ณ สนามประกวดสัตว์แยกอุทัย-วัดสิงห์ อ.เมือง จ.อุทัยธาน
13 Dec 18, 09:25 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(10.30 น.)นายณรงค์ รักร้อย ผวจ.อุทัยธานี เป็นประธานพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเปิดงาน"เทศกาลควายไทย ครั้งที่ 8"ณ สนามประกวดสัตว์แยกอุทัย-วัดสิงห์
13 Dec 18, 09:22 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(09.30 น.)นายณรงค์ รักร้อย ผวจ.อุทัยธานี สัมภาษณ์สดการจัดประกวดงาน"เทศกาลควายไทย" ณ สนามประกวดสัตว์แยกอุทัย-วัดสิงห์ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
13 Dec 18, 09:11 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(10.00 น.)นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผวจ.ตาก เป็นประธานการส่งมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านแม่พลู สาขาวะแขโกร อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
13 Dec 18, 09:09 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(13.00 น.)นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ตาก ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
13 Dec 18, 09:06 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(09.10 น.)นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ตาก กล่าวรายงานบริบทของจัวหัดตากและการดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่าง จ.ตากกับ มรภ.กำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรภ.กพ.
13 Dec 18, 09:03 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(08.30 น.)นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ตาก ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการฯ
13 Dec 18, 08:59 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(09.00 น.) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เข้าร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารประชุมและฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่
13 Dec 18, 08:55 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(16.30 น.)นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รอง ผวจ.พิษณุโลก ประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ กรณี กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองพยอม ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล ศลก.จ.พิษณุโลก
13 Dec 18, 08:52 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(13.30 น.)นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุม สนง.ยุติธรรม จ.พิษณุโลก
13 Dec 18, 08:50 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(09.00 น.)นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล ศลก.จ.พิษณุโลก
13 Dec 18, 07:59 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(10.30 น.)นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Reunion เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
13 Dec 18, 07:57 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 14 ธ.ค.61(10.00 น.)นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดจำหน่ายขนมเค้กและคุกกี้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
[older messages]