2 Aug 17, 09:06 AM
ภัทรวดี (สขร.สปข.4): วันพุธที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 09.30 น.นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผอ.สปข.4 เป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์ประเด็น IOC (ทางไกลผ่านระบบ Cat Conference) ครั้งที่ 20/2560 ณ ห้องประชุมพระธรรมเสนานุวัตร สปข.4
21 Jun 17, 09:04 AM
ภัทรวดี (สขร.สปข.4): วันพุธที่ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 09.30 น.นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผอ.สปข.4 เป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์ประเด็น IOC (ทางไกลผ่านระบบ Cat Conference) ครั้งที่ 14/2560 ณ ห้องประชุมพระธรรมเสนานุวัตร สปข.4
7 Jun 17, 09:26 AM
ภัทรวดี (สขร.สปข.4): วันพุธที่ 7 มิ.ย.2560 เวลา 09.30 น.ณ นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผอ.สปข.4 เป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์ประเด็น IOC (ทางไกลผ่านระบบ Cat Conference) ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมพระธรรมเสนานุวัตร สปข.4
2 Jun 17, 01:38 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อความสุขที่สมดุล รู้จักเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่รอบตัว และติดตามความเคลื่อนไหวของสังคมผ่านสื่อสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
2 Jun 17, 01:34 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): วางแผนการใช้เงินเพื่อความสุขที่สมดุล รูู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่าย และจัดสรรเงินออกเป็นส่วน ๆ ได้เงินออม 30 %รายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือน 45 % และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 25 %
31 May 17, 09:21 AM
ภัทรวดี (สขร.สปข.4): วันพุธที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผอ.สปข.4 เป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์ประเด็น IOC (ทางไกลผ่านระบบ Cat Conference) ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมพระธรรมเสนานุวัตร สปข.4
24 May 17, 09:19 AM
ภัทรวดี (สขร.สปข.4): วันพุธที่ 24 พ.ค.2560 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผอ.สปข.4 เป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์ประเด็น IOC (ทางไกลผ่านระบบ Cat Conference) ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมพระธรรมเสนานุวัตร สปข.4
26 Apr 17, 09:30 AM
ภัทรวดี (สขร.สปข.4): วันพุธที่ 26 เม.ย.2560 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผอ.สปข.4 เป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์ประเด็น IOC (ทางไกลผ่านระบบ Cat Conference) ณ ห้องประชุมพระธรรมเสนานุวัตร ชั้น 3 สปข.4
20 Mar 17, 11:17 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): สังสรรค์แต่พอดีเพื่อความสุขที่สมดุล สุขสดใสส่งท้ายปี ฉลองแต่พอดี สังสรรค์อย่างมีสติและปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักและรักเรา
20 Mar 17, 11:15 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): พักผ่อนเพื่อความสุขที่สมดุล การพักผ่อนช่วยฟื้นฟูร่างกาย จิตใจให้สดใสแข็งแรง สร้างสมดุลที่ดี ระหว่างชีวิตกับการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจ และเติมพลังในการทำงานได้อีกด้วย
20 Mar 17, 11:12 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): แบ่งเวลาให้คนใกล้ตัวเพื่อความสุขที่สมดุล การใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันคือสูตรรักที่ชวยสร้างความสุข ความอบอุ่น และความผูกพันให้กับสมาชิกในครอบครัว
20 Mar 17, 11:09 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): ใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อความสุขที่สมดุล มีสติแลัสมาธิ ควบคุมอารามณ์ของตนเองให้สมดุล ไม่สุขหรือทุกข์จนเกินไป เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน ดีกว่าพะวงถึงอนาคต หรือกังวลอยู่กับอดีต
20 Mar 17, 11:06 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): ทำความดีเพื่อความสุขที่สมดุล ปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมยึดมั่นในคุณธรรม ทำความดี ความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน
20 Mar 17, 11:04 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): ทำความดีเพื่อความสุขที่สมดุล
20 Mar 17, 11:02 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): ปรัหยัดพลังงานเพื่อควสามสุขที่สมดุล รูจักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประปยัดไฟเบอร์ 5 เพียงปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรการใช้ไฟฟ้าก็ช่วยชาติประหยัดได้แล้ว
20 Mar 17, 11:00 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): ออกกำลังกายเพื่อความสุขที่สมดุล การออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่น และผิวพรรณสดใสแล้ว ยังช่วยลดความเครียด ทำให้สมองโล่งและคิดอะไรออกง่ายขึ้น มีพลังที่จะทำงานและต่อสู้กับชีวิต
20 Mar 17, 10:51 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): ให้และรับเพื่อความสุขท่ี่สมดุล เรียนรู้ท่ีจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ รักษษสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างอย่างเกื้อกูล พร้อมพัฒนาร่วมกันสู่ความยั่งยืน
20 Mar 17, 10:49 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): แบ่งเวลาในแต่ละวันเพื่อความสุขที่สมดุล บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำกิจกรรมในแต่ละวันอย่างสมดุล นอนหลับพักผ่อน 8 ชั่วโมง ทำงาน 8 ชั่วโมง และทำกิจวัตรประจำวัน 8 ชั่วโมง
30 Dec 16, 02:25 PM
สาลิน (สขร.สปข.4): กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญคนไทยทั่วประเทศ พร้อมชาวพุทธทั่วโลก สวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2560 ถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และทุกวัดทั่วประเทศ
21 Nov 16, 10:56 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 21 พ.ย.59(13.30 น.)นางกุลดา พันธ์เตี้ย รอง ผวจ.กพ.เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของพัฒนาชุมชนอำเภอ ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดกำพงเพชร
[older messages]