4 Jun 18, 12:24 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.61(09.00 น.)นายอำนวย เกิดแก้ว หน.สนง.จ.อุทัยธานี ร่วมประชุมเร่งรัดโครงการก่อสร้างถนน คสบ. ณ ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุทัยธานี
4 Jun 18, 12:22 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.61(08.30 น.) พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น.(ท) ร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก คสช. ณ กรมทหารราบที่ 4 อ.เมือง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
4 Jun 18, 12:19 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.61(14.00 น) นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (22 มิถุนายน) จ.อุทัยธานี ปี 256 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลฯ ชั้น 4 ศลก.จ.อน.
4 Jun 18, 12:15 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.61(13.30 น.)นายสมเจตน์ จงศูภวิศาลกิจ รอง ผวจ.อุทัยธานีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยฯ ณ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ
4 Jun 18, 12:13 AM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.61(08.00น.)นายสมเจตน์ จงศูภวิศาลกิจ รอง ผวจ.อุทัยธานี ร่วมงานเสวนา "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.
3 Jun 18, 11:59 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.61(08.00 น.)นายปรีชา เดชพันธุ์ หน.สนง.จ.นครสวรรค์ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ข้อมูลในความดูแลของ มทบ.31 ณ มทบ.31
3 Jun 18, 11:57 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.61(07.00 น.)นายปรีชา เดชพันธุ์ หน.สนง.จ.นครสวรรค์ ประชุมนอกรอบเตรียมยื่นหนังสือให้ ผบ.มทบ.31 ณ ร้าน 39 ปั้มเอสโซ่ จ.นครสวรรค์
3 Jun 18, 11:54 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.41(13.30 น.) นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยฯ ณ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ
3 Jun 18, 11:50 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.61(08.30 น.)พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พ.จ.(ท) ประชุม VTC หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค 3 ณ ห้องประชุม กกล.รส.จว.พ.จ.
3 Jun 18, 11:48 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.61(09.30 น.)นายสมภพ สมิตะสิริ รอง ผวจ.พิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดพิจิตร ห้องหลวงพ่อพิธ 3/2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
3 Jun 18, 11:46 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.61(10.00 น.)นางนณิทฐา แสวงทอง รอง ผวจ.พิจิตร ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ณ รร.อนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) รร.ยอแซฟพิจิตร
3 Jun 18, 11:42 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.61(14.05 น.)นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการสถานีประชาชนฯ
3 Jun 18, 11:40 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 4 มิ.ย.61(08.00 น.)นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร ร่วมงานเสวนา "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.
31 May 18, 09:55 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): ทำความดีเพื่อความสุขที่สมดุล ปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมยึดมั่นในคุณธรรม ทำความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ โปร่งใส เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน
31 May 18, 09:51 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): แบ่งเวลาให้คนใกล้ตัวเพื่อความสุขที่สมดุล การใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันคือสูตรรักที่ช่วยสร้างความสุข ความอบอุ่น และความผูกพันให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
31 May 18, 09:42 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): ใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อความสุขที่สมดุล มีสติและสมาธิ ควบคุมอารม์ของตนเองให้สมดุล ไม่สุขหรือทุกข์จนเกินไป เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน ดีกว่าพะวงถึงอาคต หรือกังวลอยู่กับอดีต
31 May 18, 09:34 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): ภาวะซึมเศร้า...ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม "ภาวะซึมเศร้า" หากมีอาการมากและกินระยะเวลานาน อาจพัฒนากลายเป็น "โรคซึมเศร้า" ซึ่งจะทำให้ไม่มีความาุขในชีวิต บางรายอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป
31 May 18, 09:27 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 1 มิ.ย.61(08.00 น.)นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก รายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ณ สวท.ตาก
31 May 18, 09:25 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 1 มิ.ย.61(08.00 น.)นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ตาก เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ ณ รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม้่
31 May 18, 09:23 PM
ศิวพร(สผป.สปข.4): 1 มิ.ย.61(13.30 น.) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รอง ผวจ.ตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศลก.ตาก
[older messages]